Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden OPDRUQ

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatste gewijzigd op 25 maart 2021.

 

Algemene Voorwaarden OPDRUQ

De heer M. Koppenaal handelend onder de naam OPDRUQ (hierna: OPDRUQ) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57968136 en is gevestigd aan Helling 444 (3523CC) te Utrecht.

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Klant: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Klant gekocht zijn van OPDRUQ.
 7. Producten: De Producten die door OPDRUQ worden aangeboden zijn bedrukte en/of geborduurde kleding, promotie artikelen, accessoires, workware alsmede ook niet-gepersonaliseerde producten.
 8. Productieproces: Het personaliseren van kleding en promotieartikelen. Dat kan zijn het inkopen van Producten maar ook het personaliseren (veredelen).
 9. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Klant, hierna: OPDRUQ.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van OPDRUQ en iedere Overeenkomst tussen OPDRUQ en een Klant en op elk Product dat door OPDRUQ wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OPDRUQ aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van OPDRUQ zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met OPDRUQ is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Alle door OPDRUQ gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. OPDRUQ is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft OPDRUQ het recht een Overeenkomst met een potentiële Klant om een voor OPDRUQ gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen OPDRUQ niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). OPDRUQ kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van OPDRUQ zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht OPDRUQ niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van OPDRUQ heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. De Overeenkomst komt eveneens tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van OPDRUQ heeft aanvaard door een schriftelijk akkoord op het Aanbod per e-mail, WhatsApp en via de chat op de website.
 2. Een Aanbod kan door OPDRUQ gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met OPDRUQ, zal OPDRUQ de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen, via WhatsApp of via de chat op de website bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is OPDRUQ daaraan niet gebonden.
 5. OPDRUQ is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Klant zijnde een Bedrijf. Klant zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Klant.
 7. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. OPDRUQ zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft OPDRUQ het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OPDRUQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan OPDRUQ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OPDRUQ zijn verstrekt, heeft OPDRUQ het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is OPDRUQ niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor OPDRUQ, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. OPDRUQ kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. OPDRUQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat OPDRUQ is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OPDRUQ bekend was.
 7. Klant vrijwaart OPDRUQ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

 

Artikel 6 - Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door OPDRUQ of er door andere omstandigheden buiten de macht van OPDRUQ enige vertraging ontstaat, heeft OPDRUQ recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Klant dient OPDRUQ schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is OPDRUQ gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door OPDRUQ of een externe vervoerder is OPDRUQ, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien OPDRUQ gegevens behoeft van Klant in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan OPDRUQ ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien OPDRUQ een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. OPDRUQ is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. OPDRUQ is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. OPDRUQ behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 - Bedrukking/borduring kleding, promotie artikelen, accessoires, workware en overige.

 1. OPDRUQ levert de producten met de eigenschappen die Klant op grond van de Overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten.
 2. Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden.
 3. De kleuren op de afbeeldingen op de website en van de bedrukkingen en/of borduringen kunnen afwijken ten gevolge van verschillen in beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
 4. OPDRUQ zal zich inspannen om de bedrukking en de borduring op de Producten zo gelijk mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kan de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking en/of borduring op een kledingstuk afwijken van hetgeen op de website of digitaal beeldscherm weergegeven wordt. Kleine afwijkingen kunnen nimmer een grond vormen voor het afkeuren van het afgeleverde Product.
 5. Het is nagenoeg niet mogelijk om de kleur van een afbeelding en/of logo op een beeldscherm gelijk te maken aan de kleur van een print en/of borduursel in het echt. Het is niet mogelijk om de exacte kleur te bepalen vanaf een beeldscherm om er vervolgens vanuit te gaan dat de printer en/of de machine of welke drukmethode dan ook exact dezelfde kleur print/borduurt Indien dit zich voordoet kan OPDRUQ geen enkel resultaat garanderen en is Klant gehouden het resultaat te accepteren.
 6. De Klant zal geen afbeeldingen en/of visuele inhoud aanbieden die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Daarnaast verzekert de Klant dat op de verstrekte afbeeldingen en/of visuele inhoud geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op auteurs- of intellectuele eigendomsrechten komen in dat geval volledig voor rekening van de Klant.
 7. De afbeeldingen en/of teksten die door de Klant aangeleverd worden, worden door OPDRUQ automatisch verwerkt. Dit kan ten gevolge hebben dat eventuele fouten niet worden gecorrigeerd. De Klant is hier zelf verantwoordelijk voor bij het personaliseren van de Producten.
 8. De afmetingen die getoond worden op de website zijn een indicatie en niet bindend. De maatvoering en afmetingen kunnen per merk en binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.
 9. OPDRUQ kan indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst het ontwerp van de bestelling aanpassen. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van het format van teksten en afbeeldingen en het dikker maken van een tekst om deze beter zichtbaar te maken.
 10. Indien OPDRUQ van mening is dat de inhoud van de Overeenkomst ongepast is, kan OPDRUQ deze weigeren. Het is aan OPDRUQ om te bepalen of iets ongepast is.
 11. In het geval Klant OPDRUQ de opdracht geeft om een bestaand logo of bestaande afbeelding van een derde na te maken, garandeert Klant dat Klant eigenaar is van het logo of de afbeelding en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten bezit, toestemming heeft voor het gebruik van het logo of afbeelding of anderszins een gebruikslicentie heeft op het logo of afbeelding, al dan niet tegen een daartoe bestemde vergoeding. OPDRUQ is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van het logo of afbeelding.
 12. Indien OPDRUQ door de betreffende organisatie wordt aangesproken op het betalen van een vergoeding voor het gebruik van het logo of de afbeelding, brengt OPDRUQ deze kosten volledig in rekening bij Klant. Indien hierbij aanvullende kosten zoals boetes en/of administratieve lasten in rekening worden gebracht door de organisatie, zal OPDRUQ deze kosten, alsmede haar eigen kosten één op een doorbelasten aan Klant. Klant in de uitoefening van beroep of bedrijf dient tevens een boete te betalen aan OPDRUQ ter hoogte van 500,- euro per overtreding.
 13. OPDRUQ is niet aansprakelijk voor de resolutie van logo’s, afbeeldingen. Deze dienen door Klant juist aangeleverd te worden.

 

Artikel 8 - Advies

 1. OPDRUQ kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies geven en een ontwerp maken van het aangevraagde Product. Dit advies zal betrekking hebben op de maakbaarheid van het Product. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal OPDRUQ de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt en door zal gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De door OPDRUQ verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van OPDRUQ verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien OPDRUQ wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door OPDRUQ gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren, zoals de kwaliteit van het te bedrukken Product en de printer of welke drukmethode dan ook.
 5. Opdrachtgever zal OPDRUQ schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9 - Verpakking en transport

 1. OPDRUQ verbindt zich jegens Klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 10 - Onderzoek, reclamaties

 1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. OPDRUQ erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Klant.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan OPDRUQ te worden gemeld op info@opdruq.nl. Klant zijnde een Consument heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Voor Klant zijnde een Bedrijf geldt een termijn van 5 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van OPDRUQ op de wijze zoals door OPDRUQ aangegeven.
 5. Indien de Klant zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan OPDRUQ, conform de retour instructies van OPDRUQ. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Klant.
 6. OPDRUQ is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan OPDRUQ te wijten is, zal OPDRUQ na een verzoek daartoe van Klant, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op OPDRUQ.

 

Artikel 11 - Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De website vermeld de prijzen zowel inclusief btw als exclusief btw.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop OPDRUQ geen invloed heeft, kan OPDRUQ deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 12 - Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Het Productieproces wordt in gang gezet op het moment dat het Product betaald is. Betaling kan eveneens achteraf geschieden indien dit expliciet overeengekomen is.
 2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van OPDRUQ. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van OPDRUQ een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Klant is overeengekomen, is OPDRUQ gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van OPDRUQ op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. OPDRUQ heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. OPDRUQ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. OPDRUQ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal OPDRUQ zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien OPDRUQ meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door OPDRUQ geleverde zaken, blijven eigendom van OPDRUQ totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met OPDRUQ gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht OPDRUQ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat OPDRUQ haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan OPDRUQ of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van OPDRUQ zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. OPDRUQ heeft het recht om de door Klant aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van OPDRUQ. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal OPDRUQ zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Klant.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan OPDRUQ worden vergoed door Klant.

 

Artikel 14 - Garantie

 1. OPDRUQ staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Klant van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan OPDRUQ.
 2. OPDRUQ garandeert geen 100% wasechtheid van zijn drukwerk. De wasechtheid is altijd afhankelijk van hoe Klant omgaat met het Product.
 3. De garantie op het Product vervalt indien Klant zich niet aan de wasvoorschriften houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften:
 1. artikelen altijd binnenstebuiten wassen;
 2. artikelen niet warmer dan 30°C wassen;
 3. een opdruk nooit strijken en de artikelen altijd binnenste buiten strijken;
 4. bodywarmers, jacks, parka's etc. alleen door middel van handwas reinigen of wolprogramma;
 5. bedrukte artikelen nooit in een wasdroger;
 6. geen vloeibaar wasmiddel, geen wasverzachter, geen bleekmiddel en geen vlekmiddel gebruiken;
 7. artikelen niet uitwringen.
 1. Onderhavige wasechtheidsgarantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), alle caps, hoedjes, petjes en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen.
 2. Er is geen sprake van garantie indien:
 1. er slijtage optreedt die als normaal beschouwd kan worden;
 2. er veranderingen aan het Product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van OPDRUQ  zijn verricht.
 3. het bewijs van aankoop niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 4. er gebreken zijn opgetreden die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
 5. er beschadigingen opgetreden zijn door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

 1. OPDRUQ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is OPDRUQ bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met OPDRUQ gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is OPDRUQ bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van OPDRUQ op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer OPDRUQ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. OPDRUQ behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door OPDRUQ leidt tot aansprakelijkheid van OPDRUQ jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door OPDRUQ in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van OPDRUQ is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. OPDRUQ is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. OPDRUQ is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. OPDRUQ levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. OPDRUQ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. OPDRUQ is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. OPDRUQ staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens OPDRUQ verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van OPDRUQ vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij OPDRUQ binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 17 - Overmacht

 1. OPDRUQ is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van OPDRUQ, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan OPDRUQ zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van OPDRUQ en (xi) overige situaties die naar het oordeel van OPDRUQ buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. OPDRUQ heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OPDRUQ haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover OPDRUQ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OPDRUQ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 18 - Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Klant zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van OPDRUQ verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Klant indien de Producten in de macht van Klant zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Klant.

 

Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van OPDRUQ berusten uitsluitend bij OPDRUQ en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van OPDRUQ rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OPDRUQ. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door OPDRUQ geleverde zaken, dient OPDRUQ expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van OPDRUQ rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 20 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

 1. OPDRUQ gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal OPDRUQ de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien OPDRUQ op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 21 - Klachten

 1. Indien Klant niet tevreden is over de Producten van OPDRUQ en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@opdruq.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil OPDRUQ de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. OPDRUQ zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22 - Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen OPDRUQ en Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. OPDRUQ heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen OPDRUQ en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Utrecht, 25 maart 2021